گزارش #زومجی از کنفرانس «مکاتب طراحی بردگیم» رومیز در همایش #TGC2017