افسونگر

کم و بیش! به راحتی می تواند با قدرت های عجیبی که دارد، بازیکنان را افسون کند و با افسونی که انجام می دهد، قابلیت مافیا را افزایش و قابلیت شهروند ها را کاهش دهد.

به این صورت که دو شب در بازی می تواند بیدار شود و هر بار، یکی از 2 قابلیتش را استفاده کند.

قابلیت 1: هر بازیکنی را انتخاب کند، یک عدد به تعداد قابلیت هایش افزوده خواهد شد. یعنی بازیکنی که افسون می شود، یک بار در طول بازی می تواند یک عدد به تعداد قابلیت هایی که دارد اضافه کند. افسونگر این قابلیت را فقط بر روی اعضای مافیا می تواند انجام دهد.

قابلیت 1: هر بازیکنی را انتخاب کند، یک عدد به تعداد قابلیت هایش افزوده خواهد شد. یعنی بازیکنی که افسون می شود، یک بار در طول بازی می تواند یک عدد به تعداد قابلیت هایی که دارد اضافه کند. افسونگر این قابلیت را فقط بر روی اعضای مافیا می تواند انجام دهد.

مثال: اگر قاتل حرفه ای را انتخاب کند، قاتل حرفه ای می تواند 2 بازیکن را انتخاب کند و مورد حمله قرار دهد. 3 روز بعد، 2 نفر در روز حذف خواهند شد.

قابلیت 2: هر بازیکنی را انتخاب کند، قابلیتش نصف خواهد شد. این قابلیت فقط بر روی نقش هایی که هر شب از قابلیتشان استفاده می کنند اثر می کند و آن بازیکن از لحظه ای که افسون می گردد، یک شب در میان بیدار خواهد شد. افسونگر نمی تواند این قابلیت را بر روی اعضای مافیا انجام دهد.

افسونگر

کم و بیش! به راحتی می تواند با قدرت های عجیبی که دارد، بازیکنان را افسون کند و با افسونی که انجام می دهد، قابلیت مافیا را افزایش و قابلیت شهروند ها را کاهش دهد.

به این صورت که دو شب در بازی می تواند بیدار شود و هر بار، یکی از 2 قابلیتش را استفاده کند.


مثال: اگر کاراگاه را انتخاب کند، کاراگاه از شب بعد، یک شب در میان بیدار خواهد شد. این روند با بیدار نشدن، شروع می گردد. یعنی شب بعد از افسون شدن، کاراگاه بیدار نمیشود. شب بعد از آن، بیدار می گردد و همین چرخه تا پایان بازی ادامه خواهد داشت.

نکته 1: از هر قابلیت، فقط یک بار می تواند استفاده کند.

نکته 2: نمی تواند در یک شب، از هر دو قابلیتش همزمان استفاده کند.

نکته 3: هیچ گونه ترتیبی در اجرای قابلیت افسونگر وجود ندارد. یعنی افسونگر می تواند قابلیت 2 را اول و قابلیت 1 را آخر استفاده کند.

نکته 4: هر زمان که بازیکن افسون شده از قابلیت اضافه اش استفاده کند، دیگر افسون نخواهد بود و به حالت عادی برخواهد گشت.

نکته 5: توجه کنید که افسونگر قابلیت را 2 برابر نمی کند. یعنی مثلا اگر معشوقه را انتخاب کند و معشوقه حذف گردد، مافیا 3 بازیکن را مورد حمله قرار خواهند داد.

نکته 6: اگر بمب ساز را انتخاب کند، بمب ساز می تواند 2 بازیکن کنار هم را از بازی خارج کند. البته اگر فدایی زودتر بلند نشود! چون در این صورت، بمب ساز خارج خواهد شد و نمی تواند از دو قابلیتش استفاده کند.

نکته 7: بازیکنی که توسط افسونگر انتخاب می گردد، از شروع روز بعد به صورت رسمی افسون شده خواهد بود.

نکته 8: اگر جلب را انتخاب کند، جلب یک شب می تواند 3 رأی بدهد و همچنین یک بار می تواند رأی 2 نفر را بسوزاند.

نکته 9: اگر شب خسب را انتخاب کند، شب خسب یک شب می تواند 2 نفر جدید را انتخاب کند و نمی تواند بازیکنی را که شب قبل از آن انتخاب کرده را انتخاب کند.

نکته 10: اگر سیمین را انتخاب کند، سیمین از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد. توجه داشته باشید که سیمین، همچنان قابلیت کشتن گرگ نما ها را خواهد داشت.

نکته 11: اگر دورگه را انتخاب کند، دورگه از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد.

نکته 12: هزار چهره می تواند نقش افسونگر را تصاحب کند ولی فقط از یک قابلیت در شب می تواند استفاده کند.

نکته 13: اگر شیطان صفت را انتخاب کند، شیطان صفت از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد.

نکته 14: اگر مجهول را برای اولین بار انتخاب کند، مجهول به مافیای ساده تبدیل می گردد و اتفاقی برای او نمی افتد.

نکته 15: اگر مریض را برای اولین بار انتخاب کند، مریض به افسونگر تبدیل می گردد و افسونگر آلوده خواهد شد و به یک مافیای ساده تبدیل می گردد.

نکته 16: اگر راوی را انتخاب کند، راوی از شب بعد از آن، یک شب در میان دستش را بلند خواهد کرد.

نکته 17: اگر صبا انتخابش کند، باید آن شب یک نفر انتخاب و افسون کند. توجه داشته باشید که فقط می تواند یکی از قابلیت های افسونگر را استفاده کند.

نکته 18: اگر قرنطینه چی را انتخاب کند، قرنطینه چی از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد.

نکته 19: اگر تردست را انتخاب کند، تردست 2 بار از قابلیتش استفاده خواهد کرد. یعنی در مجموع 4 نفر را انتخاب خواهد کرد. (2 جفت)

نکته 20: اگر هزارپا را انتخاب کند، هزارپا از شب بعد از آن، یک شب در میان بیدار خواهد شد.

نقطه ضعف 1: اگر بازیکنی که افسون شده است حذف گردد، افسونگر نیز حذف می گردد ولی برعکسش صدق نمی کند.

نقطه ضعف 2: افسونگر نمی تواند قابلیت 2 را بر روی نقش هایی که هر شب بیدار نمی شوند، انجام دهد و اگر انتخاب کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد. به عنوان مثال، نمی تواند کلانتر، جانی یا نفس گیر را انتخاب کند.

نقطه ضعف 3: افسونگر نمی تواند قابلیت 2 را بر روی نقش هایی که آیکون 24 ساعت دارند، انجام دهد و اگر این اتفاق بیفتد، فقط فرصت استفاده از ان قابلیت میسوزد.

نقطه ضعف 4: حمله شبانه مافیا به صورت گروهی می باشد و مختص نقش خاصی نیست. به همین دلیل، افسونگر نمی تواند رئیس مافیا را انتخاب کند و یک حمله شبانه اضافه به مافیا بدهد.

نقطه ضعف 5: افسونگر نمی تواند بر روی بازیکنی که قهرمان انتخابش کرده است قابلیتی انجام دهد و فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نقطه ضعف 6: افسونگر نمی تواند بر روی سندیکا قابلیتی انجام دهد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نقطه ضعف 7: اگر هزار چهره را انتخاب کند، افسونگر حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 8: اگر ناقل را انتخاب کند، اتفاق خاصی برای ناقل نمی افتد و فقط افسونگر آلوده خواهد شد.

نقطه ضعف 9: افسونگر نمی تواند بر روی روح دزد قابلیتی انجام دهد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نقطه ضعف 10: افسونگر نمی تواند بر روی دوال پا قابلیتی انجام دهد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نقطه ضعف 11: افسونگر نمی تواند بر روی جیم فنگ قابلیتی انجام دهد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت استفاده از آن قابلیت می سوزد.

نکته گردانندگی 1: اگر از نقش افسونگر استفاده می کنید، نقش های روانکاو و عماد را داخل بازی قرار ندهید.

نکته گردانندگی 2: افسونگر هر شب صدا زده می شود و اگر بخواهد از قابلیتش استفاده کند، دستش را بلند می کند.

نکته گردانندگی 3: گرداننده هیچی در مورد افسون شدن بازیکنان اعلام نمی کند.

نکته گردانندگی 4: پس از استفاده از قابلیت، افسونگر به هیچ وجه نباید متوجه شود که بازیکن افسون شده یا افسون نشده است.

نکته گردانندگی 5: اگر افسونگر به دلیل حذف شدن بازیکن افسون شده حذف گردد، گرداننده باید تا جای ممکن سعی کند که بازیکنان متوجه علت نشوند.

نکته گردانندگی 6: افسونگر می تواند با دست، به گرداننده نشان دهد که از کدام قابلیت می خواهد استفاده کند.

این نقش توسط محمدسینا بری طراحی شده است که در اولین مسابقه طراحی نقش جز برگزیدگان بود. مجموعه دورهمی فقط نقش را کامل و به روز کرده است.


طراح نقش : محمدسینا بری

تدوین نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

1400/12/28

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF