بازپرس

بازجوی تمام عیار. شهروندی که مدت هاست از شغلش برکنار شده و کار دولتی انجام نمی دهد. به دلیل روش های غیرمتعارفی که استفاده میکرد او را از سیستم طرد کردند. هر چقدر نامحبوب باشد ولی کارش را خوب بلد است و می خواهد به کمک شهروندان بیاید. در طول بازی قابلیت خاصی ندارد ولی اگر در شب کشته شود قابلیتش فعال می شود.

به این صورت که هر زمان در شب حذف یا کشته شود، گرداننده در ابتدای روز بعد اعلام می کند که بازپرس در شب حذف شده است و حالا می تواند 2 نفر را انتخاب کند. بازپرس 2 نفر را انتخاب می کند و گرداننده نقش دو نفر را به صورت کامل به او می گوید و بازپرس باید یکی از آن دو نفر را انتخاب کند. بازیکن انتخابی، همراه با بازپرس از بازی حذف می گردد.

در واقع جزو نقش های کُشنده محسوب می شود ولی به شرطی که در شب کشته شود. پس باید طوری بازی کند که در روز حذف نشود. و تا زمانی که حذف می گردد ، فقط باید به صحبت ها گوش کند و دنبال مافیا یا هر نقش غیرشهروندی باشد تا بتواند از قابلیتش نهایت استفاده را کند.

بازپرس

بازجوی تمام عیار. شهروندی که مدت هاست از شغلش برکنار شده و کار دولتی انجام نمی دهد. به دلیل روش های غیرمتعارفی که استفاده میکرد او را از سیستم طرد کردند. هر چقدر نامحبوب باشد ولی کارش را خوب بلد است و می خواهد به کمک شهروندان بیاید. در طول بازی قابلیت خاصی ندارد ولی اگر در شب کشته شود قابلیتش فعال می شود.

به این صورت که هر زمان در شب حذف یا کشته شود، گرداننده در ابتدای روز بعد اعلاممی کند که بازپرس در شب حذف شده است و حالا می تواند 2 نفر را انتخاب کند. بازپرس 2 نفر را انتخاب می کند و گرداننده نقش دو نفر را به صورت کامل به او می گوید و بازپرس باید یکی از آن دو نفر را انتخاب کند. بازیکن انتخابی، همراه با بازپرس از بازی حذف می گردد.

در واقع جزو نقش های کُشنده محسوب می شود ولی به شرطی که در شب کشته شود. پس باید طوری بازی کند که در روز حذف نشود. و تا زمانی که حذف می گردد ، فقط باید به صحبت ها گوش کند و دنبال مافیا یا هر نقش غیرشهروندی باشد تا بتواند از قابلیتش نهایت استفاده را کند.

نکته 1: اگر بازپرس در شب حذف گردد، باید از قابلیتش استفاده کند و باید یکی از نفراتی را که انتخاب کرده است راحذف کند.

نکته 2: دکتر، جراح و قهرمان نمی توانند بازیکنی را که بازپرس انتخاب کرده است نجات دهند.

نکته 3: محافظ نمیتواند از رئیس در برابر انتخاب بازپرس محافظت کند.

نکته 4: اگر گردن کلفت را انتخاب کند، گردن کلفت بلافاصله حذف نمی شود و تا پایان روز در بازی خواهد بود.

نکته 5: کشیش قابلیتی در برابر انتخاب بازپرس ندارد و می تواند حذف گردد.

نکته 6: شارلاتان و دورگه تأثیری بر روی اطلاعاتی که گرداننده به بازپرس می گوید، ندارند.

نکته 7: جانی و جانان را می تواند انتخاب و حذف کند.

نکته 8: سندیکا و گرگنما ها را می تواند انتخاب و حذف کند.

نکته 9: عماد و پیشمرگ ها را می تواند انتخاب و حذف کند.

نکته 10: ناقل را می تواند انتخاب و حذف کند.

نکته 11: همزاد را می تواند انتخاب و حذف کند.

نکته 12: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند، مجهول بلافاصله به شهروند ساده تبدیل می شود.

نکته 13: نخبه نمی تواند به وسیله دوربینش، بازپرس را ببیند.

نکته 14: اگر صبا او را انتخاب کند و در همان شب کشته شود، باید فردا از قابلیت بازپرس استفاده کند.

نکته 15: اگر توسط کرونا انتخاب شود، بازپرس آلوده خواهد شد و اگر به واسطه کرونا در شب حذف گردد، بازپرس نمی تواند از قابلیتش استفاده کند.

نکته 16: پرستار می تواند بازیکنی که توسط بازپرس حذف می شود را تا پایان روز زنده نگه دارد.

نکته 17: اگر داروساز برای بار اول توسط بازپرس انتخاب شده باشد، داروساز یک بار می تواند از قابلیت او استفاده کند. البته به شرطی که بازپرس زودتر حذفش نکند!

نکته 18: تردستی نمی شود.

نکته 19: اگر مترسک را انتخاب کند، مترسک بلافاصله حذف خواهد شد و بازپرس مجبور است آن یکی بازیکن را حذف کند. البته اگر مترسک زودتر حذفش نکند!

نکته 20: بینام می تواند قابلیت بازپرس را انتخاب کند.

نکته 21: اگر بازیکن انتخاب شده تله گذاری شده باشد، تله دام تأثیری بر روی بازپرس ندارد و اتفاق خاصی نمی افتد.

نکته 22: بازپرس می تواند جیم فنگ را انتخاب و حذف کند.

نکته 23: اگر طلخک یکی از 2 نفر انتخاب شده باشد، بازپرس باید او را حذف کند.

نکته 24: جان سخت قابلیتی در برابر انتخاب بازپرس ندارد و می تواند حذف گردد.

نکته 25: مستقل ساده قابلیتی در برابر انتخاب بازپرس ندارد و می تواند حذف گردد.

نقطه ضعف 1: اگر در شبی که کشته می شود توسط شب خسب انتخاب شده باشد، بازپرس نمی تواند از قابلیتش استفاده کند.

نقطه ضعف 2: هزارچهره را می تواند به عنوان 2 نفر انتخاب کند ولی نمی تواند حذفش کند و مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.

نقطه ضعف 3: اگر نایب را انتخاب کند، بدل به جای نایب انتخاب خواهد شد و نقش او به بازپرس گفته نمی شود. (نقش نایب گفته نمی شود)

نقطه ضعف 4: اگر ساغر از معجون نامیرایی استفاده کرده باشد، بازپرس می تواند به عنوان 2 نفر انتخابش کند ولی نمی تواند حذفش کند و مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.

نقطه ضعف 5: اگر آنالیزور در دوره 24 ساعت نامیرایی باشد، بازپرس می تواند به عنوان 2 نفر انتخابش کند ولی نمی تواند حذفش کند و مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.

نقطه ضعف 6: بازپرس می تواند هفت خط را به عنوان 2 نفر انتخاب کند ولی نمی تواند حذفش کند و مجبور است آن یکی بازیکن را انتخاب کند.

نقطه ضعف 7: اگر در شرایطی هر دو گزینه انتخاب شده غیر قابل حذف بودند، بازپرس خودش به تنهایی از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف 8: اگر مریض را انتخاب کند، مریض بلافاصله به بازپرس تبدیل می شود و بازپرس قابلیتش را از دست می دهد. (قابلیت بازپرس از بین می رود و خودش تنهایی از بازی حذف می شود)

نقطه ضعف 9: اگر بازپرس توسط سندیکا حذف گردد، نمی تواند از قابلیتش استفاده کند چون سندیکا کارش را در روز انجام می دهد.

نقطه ضعف 10: بازپرس در برابر سایر نقش هایی که نام برده نشده اند، قابلیت خاصی ندارد.

نکته گردانندگی 1: دقت کنید که فقط اگر در شب حذف گردد، می تواند از قابلیتش استفاده کند.

نکته گردانندگی 2: اگر بازیکن انتخابی تغییر گروه داده باشد، گرداننده باید به صورت کامل به گرداننده بگوید. یعنی نقش و گروه دو بازیکن باید به بازپرس گفته شود.

نکته گردانندگی 3: بازیکنان بازپرس را می بینند ولی انتخاب ها و اجرای قابلیتش باید دور از چشمان بازیکنان باشد.

نکته گردانندگی 4: ابتدا بازیکنان حذف شده در شب قبل اعلام می شوند و قابلیت گورکن اجرا می شود، سپس بازپرس 2 نفر را انتخاب می کند.

نکته گردانندگی 5: هیچ بازیکنی جز بازپرس، نقش و گروه 2 نفری که انتخاب شده اند را نباید بداند.

نکته گردانندگی 6: بازیکنانی که توسط بازپرس انتخاب می گردند، خودشان متوجه نمی شوند که انتخاب شده اند.

نکته گردانندگی 7: اگر کارت حرکت آخر مانع از اجرای کار بارپرس شود، بازپرس بدشانسی آورده است!

این نقش توسط گروه بازیگرد مشهد طراحی شده است که در اولین مسابقه طراحی نقش جزو برگزیدگان بود. مجموعه دورهمی فقط نقش را کامل و به روز کرده است. 


طراح نقش : گروه بازیگرد مشهد

تدوین نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

1400/06/07

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF