عماد

اهل جَنبَل. شخصیت مستقل بسیار باهوش و مرموزی است و با توانایی هایی که در جادوی سیاه و طلسم های باستانی دارد، می تواند آدم ها را کنترل کند و در اختیار خودش بگیرد. کسی که در اختیار او قرار می گیرد، قابلیتش را به عماد خواهد داد و پیشمرگش خواهد شد. یعنی در صورتی که عماد مورد حمله قرار گیرد، یکی از پیشمرگ ها به جایش حذف می گردد. به این صورت که عماد در شب معارفه دو نفر را به عنوان پیشمرگ هایش انتخاب می کند. اولین بازیکنی که انتخاب می کند، پیشمرگ اول خواهد بود و دومین بازیکنی که انتخاب می کند، پیشمرگ دومش خواهد بود. آن دو نفر قابلیتی نخواهند داشت و فقط پیشمرگ می باشند.

یعنی اولین باری که عماد مورد حمله قرار می گیرد، پیشمرگ اول و دومین باری که عماد مورد حمله قرا می گیرد، پیشمرگ دوم به جایش از بازی حذف می شوند. پس از حذف پیشمرگهایش، اگر عماد مورد حمله قرار گیرد، عماد حذف خواهد شد. اگر قبل از حذف پیشمرگها، عماد حذف گردد، پیشمرگ ها نیز بلافاصله همراه با عماد حذف خواهند شد.

عماد در واقع قابلیت های بازیکنان پیشمرگش را کنترل می کند. یعنی ابتدای هر شب بیدار می شود و اگر بخواهد می تواند یکی از قابلیت های پیشمرگ هایش را به جای خودشان، استفاده کند.

شرط پیروزی، باقی ماندن عماد بین 3 نفر آخر است. در صورت پیروزی عماد، پیشمرگ ها نیز برنده بازی خواهند شد.یعنی پیروزی آنها در گرو پیروزی عماد است.

عماد

اهل جَنبَل. شخصیت مستقل بسیار باهوش و مرموزی است و با توانایی هایی که در جادوی سیاه و طلسم های باستانی دارد، می تواند آدم ها را کنترل کند و در اختیار خودش بگیرد. کسی که در اختیار او قرار می گیرد، قابلیتش را به عماد خواهد داد و پیشمرگش خواهد شد. یعنی در صورتی که عماد مورد حمله قرار گیرد، یکی از پیشمرگ ها به جایش حذف می گردد. به این صورت که عماد در شب معارفه دو نفر را به عنوان پیشمرگ هایش انتخاب می کند. اولین بازیکنی که انتخاب می کند، پیشمرگ اول خواهد بود و دومین بازیکنی که انتخاب می کند، پیشمرگ دومش خواهد بود.

آن دو نفر قابلیتی نخواهند داشت و فقط پیشمرگ می باشند.

یعنی اولین باری که عماد مورد حمله قرار می گیرد، پیشمرگ اول و دومین باری که عماد مورد حمله قرا می گیرد، پیشمرگ دوم به جایش از بازی حذف می شوند. پس از حذف پیشمرگهایش، اگر عماد مورد حمله قرار گیرد، عماد حذف خواهد شد. اگر قبل از حذف پیشمرگها، عماد حذف گردد، پیشمرگ ها نیز بلافاصله همراه با عماد حذف خواهند شد.عماد در واقع قابلیت های بازیکنان پیشمرگش را کنترل می کند. یعنی ابتدای هر شب بیدار می شود و اگر بخواهد می تواند یکی از قابلیت های پیشمرگ هایش را به جای خودشان، استفاده کند.

شرط پیروزی، باقی ماندن عماد بین 3 نفر آخر است. در صورت پیروزی عماد، پیشمرگ ها نیز برنده بازی خواهند شد.یعنی پیروزی آنها در گرو پیروزی عماد است.

نکته 1: به غیر از نقش های کُشنده، سایر نقش ها تأثیری روی عماد ندارند اما اکثر نقش ها بر روی پیشمرگ ها تأثیر دارند.

نکته 2: اگرپیشمرگ مورد حمله قرار بگیرد و قهرمان، دکتر یا جراح انتخابش کرده باشند، پیشمرگ حذف نخواهد شد.

نکته 3: اگر شب خسب، جادوگر یا دست کج انتخابش کنند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط فرصتشان را ازدست می دهند.

نکته 4: اگر شهردار یکی از پیشمرگ هایش باشد، دکتر و جراح به عماد معرفی می شوند (طوری که کسی متوجه نشود).

نکته 5: اگر کلانتر انتخابش کند، کلانتر بلافاصله از بازی حذف می شود ولی اگر پیشمرگ را انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد و کسی حذف نمی گردد.

نکته 6: شب خسب و جادوگر استثنا هستند و اگر توسط عماد انتخاب شوند، علاوه بر پیشمرگ بودن می توانند از قابلیتشان هم جدا از عماد استفاده کنند. یعنی هم عماد از قابلیت هایشان استفاده می کند و هم خودشان استفاده می کنند. مثلا در یک شب هم عماد می تواند جادو کند و هم جادوگر جادو کند.

نکته 7: هر مافیایی که پیشمرگ عماد می شود، برای آنکه تابلو نشود باید هر شب همراه با مافیا بیدار شود.

نکته 8: اگر رئیس مافیا یکی از پیشمرگ هایش باشد و مورد حمله قرار گیرد و محافظ داخل بازی باشد، کسی کُشته نمی شود.

نکته 9: اگر معشوقه یکی از پیشمرگ هایش باشد و حذف گردد، مافیا در شب بعدش 2 حمله خواهند داشت.

نکته 10: جَلَب تأثیری بر روی عماد ندارد و اگر انتخابش کند، فقط فرصت جلب می سوزد.

نکته 11: اگر روانکاو یکی از پیشمرگ ها باشد، عماد یک شب به جز شب اول، می تواند از قابلیتش استفاده کند. بازیکنی که روانکاوی می شود ظاهرا مافیا می شود ولی در اصل پیشمرگ سوم است و پیروزی او همراه با تیم عماد خواهد بود.

نکته 12: روانکاو اگر عماد یا یکی از پیشمرگ هایش را انتخاب کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط روانکاو فرصتش را از دست می دهد.

نکته 13: اگر گردن کلفت پیشمرگش باشد، پیشمرگ تابع قوانین گردن کلفت خواهد بود. یعنی در صورتی که در شب مورد حمله قرار گیرد، بلافاصله حذف نخواهد شد و تا پایان رأی گیری در روز بعد داخل بازی خواهد بود.

نکته 14: اگر جاسوس پیشمرگش باشد، پیشمرگ تابع قوانین جاسوس خواهد بود. یعنی اگر گرداننده احساس کند که جاسوس به هر شکلی شیطنت کرده است، تیم عماد بلافاصله بازنده خواهند شد و باید از بازی حذف گردند.

نکته 15: اگر ناقل یکی از پیشمرگ هایش باشد، با حمله نمی میرد (طبق ویژگی ناقل) و اگر مورد حمله قرار گیرد، حمله کننده آلوده خواهد شد.

نکته 16: عماد در صورت انتخاب کردن ناقل، آلوده نخواهد شد ولی در برابر کرونا ایمن نیست و آلوده خواهد شد.

نکته 17: اگر جانی را انتخاب کند، فقط همان جانی پیشمرگ می شود و دیگر جانان ها و جانی ها جزو گروه عماد نخواهند بود.

نکته 18: اگر جانان را انتخاب کند، فقط همان جانان پیشمرگ می شود و دیگر جانی ها و جانان ها جزو گروه عماد نخواهند بود.

نکته 19: اگر سندیکا او را برای لیستش انتخاب کند، عماد خود به خود از لیست خارج می گردد (بدون آنکه سندیکا متوجه شود). یعنی در واقع یک نفر از لیستش کم خواهد شد.

نکته 20: هر چند توصیه می کنیم عماد را داخل سناریوی گرگ نما استفاده نکنید ولی در صورت استفاده، عماد و پیشمرگ هایش به گرگ نما تبدیل نمی شوند.

نکته 21: اگر افیون یکی از پیشمرگ هایش باشد، عماد همچنان می تواند از قابلیت افیون استفاده کند. در این صورت فقط شهروندها بیدار می شوند و افیون روز بعد حذف می شود.

نکته 22: اگر افشاگر انتخابش کند و عماد زودتر از بازی حذف گردد، نقشِ عماد گفته می شود ولی اگر افشاگر زودتر حذف شود، گرداننده می گوید مستقل است.

نکته 23: عماد می تواند کابوس را به عنوان پیشمرگ انتخاب کند و اسیر کابوس هم نخواهد شد ولی اگر در طول بازی کابوس را انتخاب کند، اسیر کبوس خواهد شد.

نکته 24: عماد تردستی نمی شود و اگر تردست انتخابش کند، فقط فرصت تردست می سوزد.

نکته 25: بینام نمی تواند نقش عماد را بگیرد.

نکته 26: هوادار می تواند به او رأی هواداری بدهد.

نکته 27: اگر مجهول را در شب معارفه انتخاب کند، مجهول فقط پیشمرگ می شود و عماد قابلیت خاصی از مجهول نمی گیرد.

نکته 28: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند، مجهول فقط پیشمرگ می شود و عماد قابلیت خاصی از مجهول نمی گیرد. (پیشمرگ سوم خواهد بود)

نکته 29: اگر همزاد انتخابش کند، همزاد بلافاصله از بازی حذف خواهد شد.

نکته 30: اگر همزاد یکی از پیشمرگ هایش باشد، بازیکنی که همزادی می شود جزو پیشمرگ ها نخواهد بود. هر زمان که آن بازیکن حذف گردد، همزاد قابلیت آن بازیکن را می گیرد و در اختیار عماد قرار می دهد.

نقطه ضعف 1: اگر پیشمرگ در بازی نباشد، عماد تقریبا با هر حمله ای کَشته می شود.

نقطه ضعف 2: در روز توسط فدایی، بمب ساز، قاتل حرفه ای و نایب می میرد، حتی اگر پیشمرگ داشته باشد.

نقطه ضعف 3: نمی تواند فرشته نجات را به عنوان پیشمرگ انتخاب کند و باید یک فرد دیگر را انتخاب کند. (در این صورت، عماد متوجه می شود چه کسی فرشته نجات است)

نقطه ضعف 4: نمی تواند کشیش را به عنوان پیشمرگ انتخاب کند و باید یک فرد دیگر را انتخاب کند. (در این صورت، عماد متوجه می شود چه کسی کشیش است)

نقطه ضعف 5: نمی تواند سندیکا را به عنوان پیشمرگش انتخاب کند و اگر انتخاب کند، عماد باید با 1 پیشمرگ بازی را شروع کند.

نقطه ضعف 6: اگر توسط آمپول زن انتخاب گردد، گرداننده نقش عماد و پیشمرگ هایش را به آمپول زن می گوید.

نقطه ضعف 7: اگر شاه کش به درستی حدسش بزند، عماد و پیشمرگ هایش از بازی حذف می شوند.

نقطه ضعف 8: شارلاتان و دورگه تأثیری روی عماد ندارند و اگر انتخابش کنند، فقط فرصتشان می سوزد.

نقطه ضعف 9: زندانبان می تواند عماد را به زندان بیندازد.

نقطه ضعف 10: استعلام عماد و پیشمرگ ها برای کاراگاه ویژه مثبت است.

نقطه ضعف 11: راوی میتواند بعد از عماد، دست بلند کند.

نقطه ضعف 12: اگر صبا انتخابش کند، صبا می تواند قابلیت یکی از پیشمرگ ها را در صورت امکان، انجام دهد.

نقطه ضعف 13: اگر صبا یکی از پیشمرگ ها را انتخاب کند، صبا فقط مطلع می شود که آن بازیکن پیشمرگ عماد است.

نقطه ضعف 14: نخبه می تواند عماد و پیشمرگ ها را شناسایی کند. در صورتی که پیشمرگ را انتخاب کند، گرداننده پیشمرگ بودن و نقش قبلی او را به نخبه می گوید.

نقطه ضعف 15: اگر افیون از قابلیتش استفاده کند، عماد نمی تواند آن شب کاری انجام دهد.

نقطه ضعف 16: حنا میتواند عماد و پیشمرگ ها را بکُشد.

نقطه ضعف 17: هر چند توصیه می کنیم از لشکر سیاه همراه با عماد استفاده نکنید، ولی اگر عماد در شب معارفه یکی از اعضای لشکر سیاه را انتخاب کند، عماد و پیشمرگ هایش از بازی حذف می شوند!!

نقطه ضعف 18: در صورت برد همزمان با یک مستقل دیگر، فقط هزار چهره و لشکر سیاه نسبت به عماد ارجح هستند.

نقطه ضعف 19: شیطان صفت می تواند عماد و پیشمرگ ها را بکُشد. (در صورتی که تمام انتخاب هایش نقش مستقل باشند)

نقطه ضعف 20: هزارپا می تواند عماد و پیشمرگ هایش را انتخاب کند و به دنبالش، حذف کند.

نقطه ضعف 21: پیشنهاد می کنیم از عماد در سناریوی کرونا استفاده نکنید ولی در صورت استفاده، اگر عماد یا یک پیشمرگ آلوده شدند تمام گروه عماد نیز آلوده خواهند شد.

نقطه ضعف 22: اگر اولین نفری که در طول بازی داروساز را انتخاب می کند عماد باشد، داروساز قابلیت یکی از پیشمرگ های عماد را می گیرد. (هر کدام را که بخواهد)

نقطه ضعف 23: اگر مریض را در شب معارفه انتخاب کند، مریض فقط پیشمرگ می شود و عماد قابلیت خاصی از مریض نمی گیرد و آلوده نخواهد شد.

نقطه ضعف 24: اگر عماد توسط جانان انتخاب شود، جانان نقشِش را می فهمد.

نقطه ضعف 25: اگر پیشمرگ توسط جانان انتخاب شود، جانان پیشمرگ بودن و همچنین نقشِش را می فهمد.

نقطه ضعف 26: پیوند می تواند عماد و پیشمرگ ها را انتخاب کند.

نکته گردانندگی 1: در شب معارفه، آخرین نفر بیدار می شود تا پیشمرگ هایش را انتخاب کند. (پیشمرگ ها و عماد به همدیگر معرفی می شوند)

نکته گردانندگی 2: عماد و پیشمرگ ها می توانند بدون هیچ محدودیتی با همدیگر صحبت و مشورت کنند. (حدود 30 ثانیه زمان بدهید)

نکته گردانندگی 3: زمانی که عماد مورد حمله قرار می گیرد، پیشمرگ باید بلافاصله از بازی حذف گردد، بدون آنکه که کارش را انجام بدهد. (حالا هر زمان که باشد)

نکته گردانندگی 4: ابتدا پیشمرگ 1 حذف می گردد و اگر داخل بازی نباشد، پیشمرگ 2 حذف می گردد.

نکته گردانندگی 5: هنگامی که عماد و پیشمرگ هایش حذف می شوند و باید از بازی خارج شوند، گرداننده نباید هیچ گونه اشاره ای به نقشِشان کند.

نکته گردانندگی 6: دقت کنید که هر پیشمرگ در شب فقط در برابر یک حمله قابلیت پیشمرگ بودن دارد.

نکته گردانندگی 7: پیشمرگ ها در آمار و کارت های حرکت آخر، جزو شخصیت های مستقل محسوب می شوند.

نکته گردانندگی 8: بهتر است همراه با عماد، به غیر از جانی و جانان از دیگر نقش های مستقل استفاده نکنید. (هرچند برای آنها بند گذاشتیم، ولی توصیه نمی شوند)

نکته گردانندگی 9: بهتر است همراه با عماد، از نقش سپیدار و نانوا استفاده نکنید.

نکته گردانندگی 10: سناریوی ساغر به صورت تک مستقل جذاب تر است. به همین دلیل عماد و ساغر را با هم استفاده نکنید.

نکته گردانندگی 11: مترسک را در سناریوی عماد قرار ندهید.

حالت پیشنهادی 1: در شب معارفه، عماد و پیشمرگ ها همدیگر را می بینند ولی از شب 1 به بعد، عماد تنهایی بیدار می شود و پیشمرگ ها دیگر بیدار نمی شوند (به جز موارد خاص). اگر بخواهید، می توانید هر شب پیشمرگ ها را هم بیدار کنید تا 3 نفره با هم مشورت کنند. (در نهایت، عماد تصمیم گیرنده است)

حالت پیشنهادی2: عماد دو پیشمرگش را در شب معارفه انتخاب می کند ولی اگر خواستید، به جای شب معارفه، عماد دو پیشمرگش را به ترتیب در شب 1 و شب 2 انتخاب کند.


طراح نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

1400/04/13

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF