مترسک

تک و تنها. همیشه کار خودش را می کند و ترسی از صحبت های شهر و نظر مردم ندارد. اطلاعات زیادی از مترسک موجود نیست و کسی پیشینه او را نمی داند. حتی کسی نمی داند که او واقعا یک مترسک است! به همین دلیل هویت او باید مخفی بماند و هیچکس نباید متوجه شود. اگر هویتش برای شهر فاش شود، می میرد و اگر بخواهد، می تواند آن بازیکن را همراه خودش از بازی حذف کند.

همچنین مترسک هر چند بار وارد مرحله دوم رأی گیری بشود، حذف نخواهد شد. یعنی اگر بیشترین رأی را هم بیاورد، نفر بعد از او حذف خواهد شد. این قابلیت فقط به مرحله دوم رأی گیری مربوط می شود چون به صورت مخفیانه انجام می شود و کسی متوجه هویتش نمی شود. اگر به صورت تکی وارد دفاعیه شود، قابلیت خاصی ندارد.


مترسک می تواند نقش بسیار تأثیرگذاری باشد چون اگر بتواند خودش را به همراه یک نقش غیر شهروندی وارد مرحله دوم رأی گیری کند، آن بازیکن حذف خواهد شد. البته کار ساده ای نیست و نیاز به برنامه ریزی و فکر زیاد دارد. همانطور که یجورایی در رأی گیری قدرتمند است و حتی می تواند به مافیا پاتک بزند، نقش مترسک بسیار شکننده و آسیب پذیر است. راه های حذف شدن مترسک کم نیستند و مترسک باید خیلی محتاط و هوشمندانه بازی کند.

مترسک

تک و تنها. همیشه کار خودش را می کند و ترسی از صحبت های شهر و نظر مردم ندارد. اطلاعات زیادی از مترسک موجود نیست و کسی پیشینه او را نمی داند. حتی کسی نمی داند که او واقعا یک مترسک است! به همین دلیل هویت او باید مخفی بماند و هیچکس نباید متوجه شود. اگر هویتش برای شهر فاش شود، می میرد و اگر بخواهد، می تواند آن بازیکن را همراه خودش از بازی حذف کند.

همچنین مترسک هر چند بار وارد مرحله دوم رأی گیری بشود، حذف نخواهد شد. یعنی اگر بیشترین رأی را هم بیاورد، نفر بعد از او حذف خواهد شد. این قابلیت فقط به مرحله دوم رأی گیری مربوط می شود چون به صورت مخفیانه انجام می شود و کسی متوجه هویتش نمی شود. اگر به صورت تکی وارد دفاعیه شود، قابلیت خاصی ندارد.

مترسک می تواند نقش بسیار تأثیرگذاری باشد چون اگر بتواند خودش را به همراه یک نقش غیر شهروندی وارد مرحله دوم رأی گیری کند، آن بازیکن حذف خواهد شد. البته کار ساده ای نیست و نیاز به برنامه ریزی و فکر زیاد دارد. همانطور که یجورایی در رأی گیری قدرتمند است و حتی می تواند به مافیا پاتک بزند، نقش مترسک بسیار شکننده و آسیب پذیر است. راه های حذف شدن مترسک کم نیستند و مترسک باید خیلی محتاط و هوشمندانه بازی کند.

نکته 1: در صورت فاش شدن هویتش توسط یک بازیکن، مترسک حذف می شود اما اگر احساس کند که بازیکنی که او را انتخاب کرده غیر شهروند است، می تواند آن بازیکن را هم حذف کند. یعنی مترسک و آن بازیکن با هم حذف خواهند شد.

نکته 2: در صورت حذف شدن از طریق فاش شدن هویتش، کارت مترسک کامل از بازی خارج می شود. یعنی گورکنی نخواهد شد.

نکته 3: قاضی نمی تواند مترسک را حذف کند و اگر انتخابش کند، کارش انجام نمی شود. در این صورت بدون در نظر گرفتن مترسک و نظر قاضی، نفری که طبق قانون باید حذف شود، حذف خواهد شد.

نکته 4: حتی اگر مترسک و یک بازیکنی که وکیل دارد وارد مرحله دوم رأی گیری شوند، مترسک حذف نخواهد شدو آن بازیکن حذف میشود.

نکته 5: اگر نایب به عنوان بدل انتخابش کند، مترسک نمی تواند نایب را حذف کند و تنهایی از بازی حذف می شود ولی نایب هم تا آخر بازی بدون بدل خواهد بود.

نکته 6: نخبه نمی تواند صاحب نقش مترسک را از گرداننده بپرسد.

نکته 7: مترسک به هیچ وجه آلوده و مریض نمی شود.

نکته 8: اگر ساغر به او معجون بیمار کننده بدهد، مترسک بیمار نخواهد شد.

نکته 9: اگر گرگ نما انتخابش کند، اتفاقی برای مترسک نمی افتد. یعنی مترسک به گرگ نما تبدیل نمی شود.

نکته 10: اگر فدایی او را حذف کند، نقش مترسک به همه اعلام می گردد.

نکته 11: در صورت قرار دادن مترسک در سناریوی سندیکا، از لیست هایی که امکان دارند سندیکا متوجه نقش مترسک شود استفاده نکنید.

نکته 12: در صورت تصاحب نقش مترسک، هزارچهره نمی تواند از قابلیت مترسک استفاده کند.

نکته 13: راوی می تواند بعد از مترسک دست بلند کند.

نکته 14: عماد را همراه با مترسک استفاده نکنید.

نکته 15: همزاد را همراه با مترسک استفاده نکنید.

نکته 16: نقش هایی که در شب نجات دهنده هستند، نمی توانند مانع حذف بازیکنی که مترسک انتخاب کرده است شوند.

نکته 17: پرستار نمی تواند حذف شدن بازیکنی که مترسک انتخاب شده است را به تأخیر بیندازد.

نکته 18: مترسک تردستی نمی شود و اگر تردست انتخابش کند، فرصت تردست می سوزد.

نکته 19: در صورتی که در شب توسط هفت خط انتخاب شود، مترسک از بازی حذف نخواهد شد.

نکته 20: در صورتی که تعداد کارت های اتهامش از حد مجاز بگذرد، حذف خواهد شد.

نکته 21: به غیر از نقش هایی که گفته شده است توسط مترسک حذف نمی شوند، نقش های دیگر توسط مترسک قابل حذف شدن هستند.

نقطه ضعف 1: در صورت فاش شدن شخصیتش، از بازی حذف خواهد شد. حالا چه همه بازیکنان متوجه بشوند، چه یک نفر فقط متوجه شود!

نقطه ضعف 2: نمی تواند بازیکنی که توسط قهرمان انتخاب شده است را حذف کند.

نقطه ضعف 3: اگر آمپول زن انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 4: اگر روانکاو انتخابش کند، مترسک از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف 5: اگر افشاگر انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 6: اگر صبا انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 7: اگر شاه کش در شب انتخابش کند و نقشش را درست بگوید، مترسک از بازی حذف خواهد شد ولی این شانس را هم خواهد داشت که اگر بخواهد، بازیکن را همراهش حذف کند.

نقطه ضعف 8: اگر داروساز انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 9: اگر جانان انتخابش کند، مترسک از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 10: اگر بازیکنی که نخبه انتخاب می کند مترسک باشد، مترسک از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف 11: اگر هزارچهره به هر دلیلی باعث فاش شدن هویتش شود، مترسک نمی تواند هزارچهره را حذف کند و به تنهایی از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 12: اگر ساغر به او معجون افشای هویت بدهد، مترسک نمی تواند ساغر را حذف کند و به تنهایی از بازی حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 13: اگر هویتش توسط کارت حرکت آخر فاش شود، مترسک از بازی حذف می شود.

نقطه ضعف 14: اگر شب خسب انتخابش کند، مترسک در رأی گیری فردا قابلیتی نخواهد داشت و اگر طی 24 ساعت آینده در اثر افشای هویتش از بازی حذف شود، نمی تواند آن بازیکن را بکشد.

نقطه ضعف 15: اگر در روز توسط شاه کش کشته شود، مترسک بلافاصله حذف می شود و قابلیت مترسک تأثیری بر روی رأی گیری نخواهد داشت. (چون قابلیت شاه کش در روز تقدم دارد)

نقطه ضعف 16: در برابر دیگر نقش هایی که می توانند روی او کاری انجام بدهند، قابلیت خاصی ندارد.

نکته گردانندگی 1: گرداننده باید خیلی طبیعی رأی گیری مرحله دوم را مدیریت کند و هیچ اطلاعاتی از خود درز ندهد تا بازیکنان متوجه نشوند نقش مترسک داخل رأی گیری بوده است. البته در حالاتی ممکن است بازیکنان از روی اطلاعات خودشان، متوجه شوند.

نکته گردانندگی 2: گرداننده کلا باید مترسک را در مرحله دوم رأی گیری نادیده بگیرد و اولین نفری که بعد از او قانونا باید حذف شود از بازی خارج می گردد. اگر کسی طبق قانون نباید حذف شود، بدون در نظر گرفتن قانون و فقط با در نظر گرفتن ترتیب، یکی را جز مترسک حذف کنید.

نکته گردانندگی 3: دقت کنید که مترسک فقط در مرحله دوم رأی گیری دارای قابلیت است و این قابلیتش همیشگی است. یعنی هم بینهایت است و هم اینکه دست خودش نیست که بخواهد از قابلیتش در رأی گیری استفاده کند یا نه. (فقط قابلیت حذف کردنش اختیاری است)

نکته گردانندگی 4: مترسک را هر شب، آخر از همه بیدار کنید.

نکته گردانندگی 5: گرداننده هیچی در مورد نقش بازیکنی که هویتش را فاش کرده به مترسک نمی گوید.

نکته گردانندگی 6: بهتر است گرداننده در پایان مرحله دوم رأی گیری، آماری از تعداد آرا ندهد و فقط نتیجه را اعلام کند.

نکته گردانندگی 7: منظور از فاش شدن هویت این است که دقیقا متوجه شوند که او مترسک است. مثلا اگر کاراگاه یا آنالیزور مطمئن شوند که او شهروند است، مترسک حذف نخواهد شد.

نکته گردانندگی 8: مترسک را همراه با نقش هایی که ممکن است در شب معارفه نقشِش را بشناسند قرار ندهید.

نکته گردانندگی 9: بهتر است همراه با نقش مترسک از نقش های وکیل، شب خسب، آمپول زن، جلب و افشاگر استفاده کنید. برای مستقل هم بین لشکر سیاه، جانی/جانان، ساغر و هفت خط 1 یا 2 تا را انتخاب کنید.


طراح نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

همیار طراح : محمدرضا سخن خوش

1400/2/18

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF