تردست

شعبده باز! در تمامی فنون و مهارت های تردستی و چشم بندی خبره است. بسیار زیرک و زبردست است و در کار خودش بی نظیر. او عضو خطرناک و رمزآلود مافیاست و طوری با ذهن شما بازی می کند که متوجه نمی شوید. تردست در شب اول بیدار می شود و 2 شهروند را انتخاب می کند. قابلیتی که این دو نفر انجام می دهند، با هم جابجا می شود، بدون اینکه خودشان متوجه شوند. مثلا اگر کلانتر و دکتر را انتخاب کند، هر بار که دکتر بیدار می شود و یک نفر را انتخاب می کند انگار تیر کلانتر را می زند و اگر به شهروند بزند دکتر حذف می شود. همچنین هر بار کلانتر یک نفر را انتخاب، انگار که دارد نجاتش می دهد. قابلیت ها فقط در زمان اجرا جابجا می شوند و به غیر از آن، نقش ها خودشان هستند. دکتر همان دکتر است و کلانتر همان کلانتر.

تردست می تواند نقش بسیار کشنده ای داشته باشد زیرا اگر بازیکنی زمانی بیدار شود که نباید بیدار شود، طبیعتا توسط گرداننده حذف خواهد شد! همچنین اگر بتواند تردستی موفقیت آمیزی داشته باشد، تا حدودی می تواند نقشِشان را متوجه شود.

قابلیت ویژه: مربوط به سناریو خاص دو اتاق می شود. اگر با این سناریو بازی کردید، تردست یک بار در شب می تواند دو نفر را با هم، از دو اتاق جابجا کند. سناریوی دو اتاق همان سناریویی است که در ایونت 20 اسفند برگزار شد. در این سناریو کارت ها تقسیم می شوند و بازیکنان به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و گروه ها در اتاق های جدا از هم هستند. زمانی که مجموع بازیکنان دو اتاق به نصف تعداد در شروع بازی رسید، بازیکنان به هم ملحق می شوند و بازی در یک اتاق ادامه پیدا می کند.

تردست

شعبده باز! در تمامی فنون و مهارت های تردستی و چشم بندی خبره است. بسیار زیرک و زبردست است و در کار خودش بی نظیر. او عضو خطرناک و رمزآلود مافیاست و طوری با ذهن شما بازی می کند که متوجه نمی شوید. تردست در شب اول بیدار می شود و 2 شهروند را انتخاب می کند. قابلیتی که این دو نفر انجام می دهند، با هم جابجا می شود، بدون اینکه خودشان متوجه شوند.

مثلا اگر کلانتر و دکتر را انتخاب کند، هر بار که دکتر بیدار می شود و یک نفر را انتخاب می کند انگار تیر کلانتر را می زند و اگر به شهروند بزند دکتر حذف می شود. همچنین هر بار کلانتر یک نفر را انتخاب، انگار که دارد نجاتش می دهد. قابلیت ها فقط در زمان اجرا جابجا می شوند و به غیر از آن، نقش ها خودشان هستند. دکتر همان دکتر است و کلانتر همان کلانتر.تردست می تواند نقش بسیار کشنده ای داشته باشد زیرا اگر بازیکنی زمانی بیدار شود که نباید بیدار شود، طبیعتا توسط گرداننده حذف خواهد شد! همچنین اگر بتواند تردستی موفقیت آمیزی داشته باشد، تا حدودی می تواند نقشِشان را متوجه شود.

قابلیت ویژه: مربوط به سناریو خاص دو اتاق می شود. اگر با این سناریو بازی کردید، تردست یک بار در شب می تواند دو نفر را با هم، از دو اتاق جابجا کند. سناریوی دو اتاق همان سناریویی است که در ایونت 20 اسفند برگزار شد. در این سناریو کارت ها تقسیم می شوند و بازیکنان به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و گروه ها در اتاق های جدا از هم هستند. زمانی که مجموع بازیکنان دو اتاق به نصف تعداد در شروع بازی رسید، بازیکنان به هم ملحق می شوند و بازی در یک اتاق ادامه پیدا می کند.

نکته 1: در مورد قابلیت اصلیش، تردست نمی تواند خودش را انتخاب کند ولی در مورد قابلیت ویژه اش، می تواند خودش را انتخاب نماید.

نکته 2: تردست باید 2 شهروند انتخاب کند و اگر مافیا یا مستقل انتخاب کند، کارش انجام نمی شود و فرصت تردست می سوزد.

نکته 3: اگر یکی از آن دو نفری که انتخاب شدند حذف شود، تردستی تمام می شود و بازیکن دوم به حالت عادی برمی گردد. در واقع تردستی تا زمانی پابرجاست که هر دو بازیکن انتخابی در بازی باشند.

نکته 4: تردست نمی تواند خودش یا یک مافیا را انتخاب کند.

نکته 5: قهرمان نمی تواند جلوی تردستی را بگیرد.

نکته 6: جانی برای تردست، شهروند محسوب می شود و تردست می تواند انتخابش کند.

نکته 7: نخبه اطلاعاتی در مورد تردستی شدن به دست نمی آورد.

نکته 8: افشاگر اطلاعاتی در مورد تردستی شدن فاش نمی کند.

نکته 9: اگر صبا به تردست بزند، نقشِش را می فهمد ولی نمی تواند از قابلیت تردست استفاده کند.

نکته 10: اگر 2 بازیکنی که تردست انتخاب می کند صبا و یک شهروند باشد، آن شهروند حذف می شود و به دنبالش تردستی تمام می شود. (اتفاقی برای صبا نمی افتد). در واقع شهروندی که همراه صبا تردستی می شود باید از بازی حذف شود.

نکته 11: هزارچهره در مقابل قابلیت ویژه تردست حالت آینه ای ندارد و قابل انتقال به اتاق دوم است.

نکته 12: اگر شاه کش بازیکنی که تردستی شده است را انتخاب کند، باید نقش اصلی آن بازیکن را بگوید و کاری به تردستی ندارد.

نکته 13: اگر یکی از بازیکنان تردستی شده وکیل باشد، بازیکن دوم انتخاب را می کند ولی وکیل واقعی خود وکیل است.

نکته 14: اگر یکی از بازیکنان تردستی شده کاراگاه ویژه باشد، پس از 3 استعلام منفی، بازیکن دوم که قابلیت را اجرا می کند حذف خواهد شد.

نکته 15: اگر یکی از بازیکنان تردستی شده آنالیزور باشد، پس از 3 استعلام منفی، بازیکن دوم که قابلیت را اجرا می کند حذف خواهد شد.

نکته 16: راوی قابل تردستی است.

نکته 17: صرفا جهت یادآوری: جاسوس شهروند و دورو مافیاست.

نقطه ضعف 1: اگر یکی از نقش های انتخابی قابلیت 24 ساعته داشت، تردستی انجام نمی شود و فرصت تردست هم می سوزد. در واقع تردست روی نقش هایی که کاری انجام می دهند، می تواند تأثیرگذار باشد.

نقطه ضعف 2: اگر هزار چهره را انتخاب کند، تردست از بازی حذف می شود. اگر سایر مستقل ها را انتخاب کند، اتفاقی برایش نمی افتد و فقط فرصت تردست می سوزد.

نقطه ضعف 3: تردست باید کارش را در شب اول انجام بدهد. اگر به هر دلیل نتواند، فرصت تردستی او تا آخر بازی می سوزد.

نقطه ضعف 4: گر یکی از بازیکنان تردستی شده دستکجی بشود، تردستی تا آخر بازی متوقف می شود.

نقطه ضعف 5: اگر یکی از بازیکنان تردستی شده جادو شود یا زندان برود، تردستی فقط به مدت 24 ساعت متوقف می شود.

نقطه ضعف 6: اگر مجهول را برای بار اول انتخاب کند، مجهول مافیای ساده می شود و همچنین فرصت تردست می سوزد.

نقطه ضعف 7: اگر همزاد را انتخاب کند، فرصت تردست می سوزد و کارش انجام نمی شود.

نقطه ضعف 8: اگر ناقل یا کرونا را انتخاب کند، تردست آلوده می شود و فرصت تردست نیز می سوزد.

نقطه ضعف 9: اگر فرد آلوده به کرونا را انتخاب کند، آلوده می شود.

نقطه ضعف 10: اگر مریض را برای بار اول انتخاب کند، تردست آلوده می شود و مریض به تردست تبدیل می شود. همچنین فرصت تردست می سوزد و کارش انجام نمی شود.

نقطه ضعف 11: تردست نمی تواند آنالیزور را در دوره 24 ساعت نامیرایی انتخاب کند و فرصت تردست می سوزد.

نکته گردانندگی 1: دقت کنید، 2 بازیکنانی که انتخاب می شوند به هیچ وجه نباید متوجه بشوند که تردستی شده اند. مثلا اگر کاراگاه تردستی شده استعلام بگیرد، گرداننده جواب منفی می دهد. درسته که قابلیت کاراگاه جابجا می شود ولی برای آنکه کاراگاه متوجه این موضوع نشود، گرداننده هر شب به او استعلام منفی نشان می دهد. (برای کاراگاه ویژه هم به همین شکل است)

نکته گردانندگی 2: در واقع هر بازیکنی که تردستی می شود، قابلیت آن یکی بازیکن را انجام می دهد و زمان اجرایش باید مطابق قوانین راهنما باشد. یعنی اگر در زمانی غیر از آن باشد، بازیکن باید توسط گرداننده حذف شود. مثلا اگر دکتر و قاضی تردستی شوند و دکتر در شب بیدار شود، حذف می شود چون قابلیت قاضی را دارد و قاضی در شب بیدار نمی شود!

نکته گردانندگی 3: قابلیت تردست فقط روی 2 شهروند قابل اجراست.

نکته گردانندگی 4: تردست را باید قبل از آمپول زن بیدار کنید.

نکته گردانندگی 5: گرداننده باید به تردست بگوید که تردستی او انجام گرفته یا نه.

نکته گردانندگی 6: تردست به صورت مستقیم متوجه نقش آن 2 بازیکن نمی شود. یعنی گرداننده به او نمی گوید.

نکته گردانندگی 7: کلا در زمان گورکنی، گرداننده نباید صحبتی بکند و فقط باید کارتهای بیرون رفته را به همه نشان بدهد. بنابراین گرداننده در مورد تردستی هم هیچ صحبتی نمی کند.


طراح نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

همیار طراح : محمدرضا سخن خوش

1399/10/06

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF