تفنگ ساز

دست به اسلحه. در ساخت اسلحه مهارت دارد و این مهارت را از پدر و پدربزرگش یاد گرفته است. ساخت سلاح در خانواده او نسل به نسل ادامه داشته و اکثر مردان خاندان به این حرفه مشغول بودند. کل خاندان اسلحه ساز هستند ولی از همان اول، عهدی را بستند و این عهد هیچگاه شکسته نشده است. کسی که اسلحه می سازد، خودش نمی تواند از اسلحه استفاده کند.

تفنگ ساز یک تفنگ خیلی خاص دارد که فقط 1 گلوله دارد اما همین تک گلوله، قدرت بسیار بالایی دارد. یک شب در طول بازی بیدار می شود و تفنگش را به یک نفر می دهد. بازیکنی که صاحب تفنگ شده است، فردا بعد از اعلام وقایع شب، توسط گرداننده به همه معرفی می شود (بدون ذکر

نقش و گروه) و 30 ثانیه صحبت می کند. بعد از پایان صحبت، اگر بخواهد می تواند به یکی شلیک کند و اگر نخواهد، به کسی شلیک نکند اما باید در شب بعد، تفنگ را به یک بازیکن دیگر بدهد. بازیکنی که شلیک می کند، خود به خود وارد مرحله دوم رأی گیری خواهد شد چون در روز روشن و جلوی همه، یک نفر را کشته است! اما این تمام ماجرا نیست.

همانطور که تفنگ ساز مهارت خاصی در ساخت اسلحه دارد، همانقدر هم می تواند از توانایی هایش استفاده کند که تفنگ را دستکاری کند و برعکس کار کند. یعنی اگر تفنگ ساز بخواهد، می تواند تفنگی که به یک بازیکن می دهد را دستکاری کند و هربازیکنی که از آن استفاده کند خودش می میرد چون گلوله برعکس شلیک خواهد شد.

تفنگساز

دست به اسلحه. در ساخت اسلحه مهارت دارد و این مهارت را از پدر و پدربزرگش یاد گرفته است. ساخت سلاح در خانواده او نسل به نسل ادامه داشته و اکثر مردان خاندان به این حرفه مشغول بودند. اسلحه ساز هستند ولی از همان اول، عهدی را بستند و این عهد هیچگاه شکسته نشده است. کسی که اسلحه می سازد، خودش نمی تواند از اسلحه استفاده کند.تفنگ ساز یک تفنگ خیلی خاص دارد که فقط 1 گلوله دارد اما همین تک گلوله، قدرت بسیار بالایی دارد. یک شب در طول بازی بیدار می شود و تفنگش را به یک نفر می دهد. بازیکنی که صاحب تفنگ شده است، فردا بعد از اعلام وقایع شب، توسط گرداننده به همه معرفی می شود (بدون ذکر نقش و گروه) و 30 ثانیه صحبت می کند. بعد از پایان صحبت، اگر بخواهد می تواند به یکی شلیک کند و اگر نخواهد، به کسی شلیک نکند اما باید در شب بعد، تفنگ را به یک بازیکن دیگر بدهد. بازیکنی که شلیک می کند، خود به خود وارد مرحله دوم رأی گیری خواهد شد چون در روز روشن و جلوی همه، یک نفر را کشته است! اما این تمام ماجرا نیست.

همانطور که تفنگ ساز مهارت خاصی در ساخت اسلحه دارد، همانقدر هم می تواند از توانایی هایش استفاده کند که تفنگ را دستکاری کند و برعکس کار کند. یعنی اگر تفنگ ساز بخواهد، می تواند تفنگی که به یک بازیکن می دهد را دستکاری کند و هربازیکنی که از آن استفاده کند خودش می میرد چون گلوله برعکس شلیک خواهد شد.

نکته 1: بازیکنی که با تفنگ شلیک می کند، مستقیم (بدون رأی گیری) وارد مرحله دوم رأی گیری می شود. توجه داشته باشید که این بازیکن هنوز حق رأی دادن در مرحله اول رأی گیری را خواهد داشت.

نکته 2: هیچی نمی تواند مانع از رفتن بازیکن شلیک کننده، به مرحله دوم رأی گیری شود.

نکته 3: بازیکن صاحب تفنگ می تواند قبل از تصمیم گیری برای شلیک، 30 ثانیه بدون چلنج صحبت کند. (جدا از صحبتی که در نوبتش خواهد کرد)

نکته 4: تفنگ ساز هر شبی که بخواهد، می تواند تفنگش را به یک نفر بدهد. حتی ممکن است تصمیم بگیرد که تفنگ را کلا به هیچ بازیکنی ندهد. ولی اگر بازیکنی غیر از او صاحب تفنگ باشد و شلیک نکند، آن بازیکن باید تفنگ را در شب بعد به یک بازیکن بدهد.

نکته 5:هر تفنگ یک گلوله بیشتر ندارد و در صورت استفاده، غیر فعال خواهد شد. (کامل از بازی خارج می گردد)

نکته 6: هرگاه بازیکن صاحب تفنگ (تفنگ ساز یا هر بازیکنی) از بازی حذف گردد، تفنگ نیز بلافاصله از بازی خارج می گردد.

نکته 7: هرگاه تفنگ ساز یا بازیکن صاحب تفنگ بخواهد تفنگ را به یک نفر بدهد و به هر دلیلی این اتفاق نیفتد، تفنگ دست بازیکن می ماند تا در شب بعدی به یک نفر دیگر بدهد.گرداننده هیچ گونه توضیحی در مورد علتش نمی دهد.

نکته 8: ممکن است تفنگ ساز در طول بازی، بیش از یک بار صاحب تفنگ شود. در این صورت، هر بار که مجددا صاحب تفنگ می شود، می تواند تفنگ را دستکاری و یا تفنگ دستکاری شده را تعمیر کند. (حتی ممکن است یک بازیکن، بیش از یک بار صاحب تفنگ شود)

نکته 9: اگر دست کج صاحب تفنگ (غیر از تفنگ ساز) را انتخاب کند، آن بازیکن قابلیت هایش را از دست می دهد ولی تفنگش را هنوز خواهد داشت. (این مورد برای جادو شدن نیز صدق می کند)

نکته 10: هنگامی که بازیکن صاحب تفنگ در حال تصمیم گیری برای شلیک کردن یا شلیک نکردن است، فدایی یا بمب ساز نمی توانند بلند شوند و از قابلیتشان استفاده کنند ولی نایب میتواند. توجه داشته باشید که در این حالت، بازیکنی که توسط نایب حذف می گردد باید بلافاصله بازی را بدون هیچ گونه صحبتی ترک کند.

نکته 11: دکتر و جراح نمی توانند بازیکن مورد هدف قرار گرفته را نجات بدهند.

نکته 12: کشیش قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است.

نکته 13: جانی و جانان قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارند و آسیب پذیر هستند.

نکته 14:سندیکا قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است.

نکته 15:گرگ نما ها و دورگه قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارند و آسیب پذیر هستند.

نکته 16: اگر با این تفنگ به هزار چهره شلیک شود، هزار چهره قابلیت آینه ای نخواهد داشت و تیر به او اصابت خواهد کرد.

نکته 17: هزار چهره می تواند تفنگ را دریافت کند و حالت آینه ای ندارد.

نکته 18: اگر تفنگساز در رای گیری حذف گردد و هزار چهره نقشش را تصاحب کند، هزار چهره می تواند به یک بازیکن تفنگ بدهد. از آن لحظه به بعد، 1 تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و هزار چهره است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده. توجه داشته باشید که در این حالت، هزار چهره خودش نمی تواند شلیک کند.

نکته 19: ناقل قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است اما بازیکن شلیک کننده هم آلوده خواهد شد.

نکته 20: اگر مجهول برای بار اول توسط تفنگ ساز انتخاب شود، طق قوانین، مجهول به نقش ساده گروه صاحب تفنگ تبدیل می گردد و اتفاق خاصی برایش نمی افتد. یعنی صاحب تفنگ نمی شود. (فقط گروهش مشخص می گردد)

نکته 21: همزاد قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است ولی هر زمان که نقش جدیدش را تصاحب بکند، تابع قوانین نقش جدیدش خواهد بود.

نکته 22: عماد قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارد و آسیب پذیر است. یعنی مستقیم حذف خواهد شد.

نکته 23: پیشمرگ های عماد قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارند و آسیب پذیر هستن. (به جز آنهایی که نقششان قابلیت خاصی داشته باشد)

نکته 24: اگر صبا تفنگ ساز را انتخاب کند، صبا باید یک تفنگ به یک بازیکن بدهد. یعنی از آن لحظه به بعد، 1 تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و صبا است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده. توجه داشته باشید که در این حالت، صبا خودش نمی تواند شلیک کند.

نکته 25: نایب و شیطان صفت قابلیت خاصی در برابر این تفنگ ندارند و آسیب پذیر هستند.

نکته 26: اگر مریض برای بار اول توسط تفنگ ساز انتخاب شود، مطابق قوانین مریض، به تفنگ ساز تبدیل می گردد و اتفاق خاصی برایش نمی افتد. (یعنی در صورتی که اولین باری باشد که مریض در بازی انتخاب می گردد، صاحب تفنگ نمی شود. (مریض فقط به تفنگ ساز تبدیل می گردد و تفنگ ساز آلوده می شود و قابلیتش را از دست می دهد)

نکته 27: اگر اولین بازیکن غیر مافیایی که داروساز را انتخاب می کند تفنگ ساز باشد، داروساز یک تفنگ با یک تیر دریافت می کند که هر وقت بخواهد می تواند به یک نفر دیگر بدهد. از آن لحظه به بعد، 1 تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و داروساز است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده.

نکته 28: در صورتی که بازپرس حذف شود، در شروع روز ابتدا بازپرس کارش را انجام می دهد، سپس صاحب تفنگ.

نکته 29: بینام (شهروندی و مافیایی) می تواند نقش تفنگ ساز را انتخاب کند. در این صورت 1 تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و بینام باید تفنگ را به یک بازیکن بدهد و بینام است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده. توجه داشته باشید که در این حالت، بینام نمی تواند خودش شلیک کند.

نکته 30: شهروند خاص می تواند نقش تفنگ ساز را انتخاب کند. در این صورت، 1 تفنگ به بازی اضافه خواهد شد و شهروند خاص باید تفنگ را به یک نفر بدهد و این شهروند خاص است که تعیین می کند سالم باشد یا دستکاری شده. توجه داشته باشید که در این حالت، شهروند خاص نمی تواند خودش شلیک کند.

نکته 31: تله دام فقط در شب فعال است و اگر بازیکنی که تفنگ دریافت می کند تله گذاری شده باشد، بازیکنی که تفنگ را به او می دهد حذف خواهد شد.

نکته 32: جیم فنگ نمی تواند تفنگ را در شب دریافت کند.


نقطه ضعف 1: قهرمان می تواند بازیکنی که مورد هدف قرار گرفته است را نجات دهد اما اگر تفنگ دستکاری شده باشد، قهرمان نمی تواند نجات دهد.

نقطه ضعف 2: اگر دست کج تفنگ ساز را انتخاب کند و تفنگ ساز هنوز تفنگش را به کسی نداده باشد، تفنگ ساز تا آخر بازی بی قابلیت می شود و تفنگ از بازی خارج می گردد. (اگر تفنگش را قبلا داده باشد، تفنگ داخل بازی می ماند)

نقطه ضعف 3: گردن کلفتئبا این تفنگ بلافاصله حذف نمی گردد و بعد از مرحله رأی گیری از بازی خارج می شود.

نقطه ضعف 4: اگر به رئیس مافیایی که محافظ دارد شلیک گردد، اتفاق خاصی نمی افتد و گرداننده فقط اعلام می کند که بازیکن حذف نمی شود. توجه داشته باشید در صورتی که رئیس مافیایی که محافظ دارد با تفنگ دستکاری شده به یکی شلیک کند، حذف خواهد شد.

نقطه ضعف 5: مورد بالا، دقیقا برای معشوقه ای که محافظ دارد نیز صدق می کند.

نقطه ضعف 6: اگر تفنگ ساز بخواهد تفنگ را به یک نفر بدهد و توسط شب خسب انتخاب شده باشد، تفنگ دست خودش باقی می ماند. این اتفاق برای بازیکن صاحب تفنگ (غیر از تفنگ ساز)، صدق نمی کند.

نقطه ضعف 7: اگر بازیکنی که صاحب تفنگ است بخواهد از تفنگش استفاده کند و توسط شب خسب انتخاب شده باشد، بازیکن به خودش شلیک خواهد کرد و حذف می گردد. ولی اگر تفنگ دستکاری شده باشد، تیر برعکس خواهد رفت و به همان هدفش اصابت خواهد کرد.

نقطه ضعف 8: اگر صاحب تفنگ به کرونا شلیک کند، اتفاق خاصی نمی افتد و فقط شلیک کننده آلوده خواهد شد.

نقطه ضعف 9: اگر بازیکنی که مورد هدف قرار می گیرد توسط پرستار انتخاب شده باشد، بازیکن بلافاصله حذف نخواهد شد و بعد از پایان رأی گیری از بازی خارج می گردد.

نقطه ضعف 10: اگر ساغر از معجون نامیرایی استفاده کرده باشد، تفنگ اثری بر روی او نخواهد داشت.

نقطه ضعف 11: اگر آنالیزور در دوره نامیرایی باشد، تفنگ اثری بر روی او نخواهد داشت.

نقطه ضعف 12: تفنگ ساز تردستی می شود.

نقطه ضعف 13: تفنگ اثری بر روی هفت خط ندارد.

نقطه ضعف 14: اگر تفنگ به دست طلخک برسد، طلخک به جای انتخاب هدف، خودش را جلوی همه خلاص می کند.

نکته گردانندگی 1: گرداننده فقط اعلام می کند که کدام بازیکن صاحب تفنگ شده است و هیچ صحبتی در مورد نقش و گروه آن بازیکن نمی کند.

نکته گردانندگی2: اگر تفنگ به کسی داده نشود (به هر دلیل)، گرداننده هیچی در مورد علتش نمی گوید.

نکته گردانندگی 3: گرداننده در مورد بازیکنی که کشته می شود، هیچ گونه توضیحی نمی دهد.

نکته گردانندگی 4: اگر بازیکنی که مورد هدف قرار می گیرد به هر دلیلی کشته نشود، گرداننده فقط اعلام می کند که آن بازیکن حذف نمی شود و هیچ گونه توضیحی در مورد علتش نمی دهد.

نکته گردانندگی 5: بهتر است همراه با تفنگ ساز، از نقش های قهرمان، گردن کلفت، شب خسب، شاه کش، مترسک و پرستار استفاده کنید.

نکته گردانندگی 6: بهترین گروه مستقلی که برای سناریوی تفنگ ساز پیشنهاد میشود، لشکر سیاه است.

نکته گردانندگی 7: ممکن است در مواقعی که بعضی از نقش ها داخل سناریو هستند، بیشتر از 1 تفنگ به صورت همزمان داخل بازی باشد و حتی ممکن است یک بازیکن بیشتر از 1 تفنگ به صورت همزمان داشته باشد.

نکته گردانندگی 8: در صورتی که چند تفنگ داخل بازی باشد و بیش از یک نفر بخواهد در روز از تفنگش استفاده کند، ترتیب صدا زدن بازیکنان به صورت کاملا تصادفی خواهد بود.

نکته گردانندگی 9: بازیکن صاحب تفنگ، قبل از شلیک کردن هدفش را بلند به همه می گوید.

این نقش توسط آرشام مسعودی از تهران طراحی شده است که در اولین مسابقه طراحی نقش جزو برگزیدگان بود. مجموعه دورهمی فقط نقش را کامل و به روز کرده است. 


طراح نقش : آرشام مسعودی

تدوین نقش : اشکان جواهری

تصویرگر : شهاب ثروتی

1400/10/29

کد تخفیف خرید از فروشگاه دورهمی : DLC%OFF