بازی های دورهمی

اکسپنشن های شب مافیا و چی فکر کردی

افزونه هایی که به بسته اصلی اضافه میشوند و بازی را گسترش میدهند. بدین ترتیب که نقش و سناریوهای جدید به بازی اضافه میکنند.

اکسپنشن ساده

 239,900 تومان

اکسپنشن آخرین ایستگاه

 289,900 تومان

اکسپنشن واگیر

49,900 تومان

پرومو کارت یک سالگی

69,900 تومان

پرومو کارت 5 سالگی

49,900 تومان

آکسپنشن قرمز

79,900 تومان

اکسپنشن شب های مافیا

 289,900 تومان

اکسپنشن زیبا

59,900 تومان

اکسپنشن سیاه

59,900 تومان

اکسپنشن زرد

49,900 تومان

اکسپنشن سناریو مورفی

59,900 تومان

اکسپنشن تاریک

 369,900 تومان

اکسپنشن شهروندی

49,900 تومان

اکسپنشن بانوان

49,900 تومان

اکسپنشن مافیایی

49,900 تومان

اکسپنشن حشاب

79,900 تومان