بازی های دورهمی

اکسپنشن های شب مافیا و چی فکر کردی

افزونه هایی که به بسته اصلی اضافه میشوند و بازی را گسترش میدهند. بدین ترتیب که نقش و سناریوهای جدید به بازی اضافه میکنند.

اکسپنشن ساده

175,000 تومان

اکسپنشن واگیر

49,900 تومان

پرومو کارت 5 سالگی

49,900 تومان

اکسپنشن زیبا

59,900 تومان

اکسپنشن سیاه

59,900 تومان

اکسپنشن مافیایی

49,900 تومان

اکسپنشن تاریک

294,900 تومان

اکسپنشن شهروندی

39,900 تومان

اکسپنشن بانوان

49,900 تومان